LAMY ink-x消墨擦擦筆+50ML藍色墨水組

NT$ 570

商品內容:LAMY ink-X消墨擦擦筆*1支+50ML藍色墨水*1瓶

 • 加購商品

  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 150 NT$
  • 250 NT$
  • 150 NT$
  • 190 NT$
  • 250 NT$
  • 99 NT$
  • 99 NT$
  • 99 NT$
描述

LAMY ink-x消墨擦擦筆+50ML藍色墨水組– 限定只能消除LAMY藍色鋼筆用墨水

可以解决LAMY鋼筆藍色墨水造成小錯誤的擦擦筆。(只能消除T52/T10藍色鋼筆墨水)

使用方式:

使用白色橡皮擦那端擦拭掉錯誤的藍色墨水,再用擦擦筆另一端的藍色筆尖進行修正。

 

商品內容:LAMY ink-X消墨擦擦筆*1支+50ML藍色墨水*1瓶